x

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.bestform.cz., jehož provozovatelem je (dále jako „prodávající”):

 

UrbanWeb s.r.o.
Hlavnosecká ulica 186/36
943 54 Svodín
Slovensko

 

IČO: 47799986
DIČ: 2024101332
IČ DPH: SK2024101332

 

Tel.: +421 950 611 772
E-mail: info@bestform.cz
Kontaktní osoba: Ing. Peter Urbán

Bankovní účet v CZK:  2400857686 / 2010 (Fio banka)

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre
Staničná 9, P.O. BOX 49A
950 50 Nitra 1

tel. č. 037/772 02 16
e-mail: nr@soi.sk

 

Kupující je každá fyzická nebo právnická osoba, která objednává produkty a služby prodávajícího prostřednictvím elektronického internetového obchodu bestform.sk (dále jen kupující). Práva kupujícího ve vztahu k prodávajícímu vyplývá z následujících zákonů:

 • 40/1964 Sb. (občanský zákoník)
 • 250/2007 Sb. (zákon o ochraně spotřebitele)
 • 102/2014 Sb. (zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na)
 • 22/2004 Sb. (zákon o elektronickém obchodu)

1. Objednávka, uzavření smlouvy

Podmínkou pro naplnění platnosti objednávky je vyplnění všech požadovaných údajů v elektronickém formuláře (jméno a příjmení, dodací a fakturační adresa, telefonní číslo, e-mail; v případě právnických osob i IČO, DIČ, DIČ). Objednávka obsahuje název zboží, počet objednaných kusů a datum vytvoření. Takto provedená objednávka se považuje za závaznou a je v souladu se zákonem č. 102/2014 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů chápána jako smlouva uzavíraná na dálku.

 

Údaje uvedené v objednávce budou ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č.j. 428/2002 Sb. použity pouze v rámci obchodního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím v mezích potřebných pro doručení zboží a jeho účtování.

 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku (odstoupit od smlouvy) nebo její části, pokud se produkt již nevyrábí nebo není na skladě. O těchto skutečnostech bude prodávající kupujícího včas informovat a dohodne se na dalším postupu (zrušení celé objednávky nebo změna chybějící položky na jiný druh zboží).

 

2. Způsob dopravy a platby

Objednávky vytvořené v internetovém obchodě www.bestform.cz lze doručit pouze v rámci České republiky. Doručení do ostatních států není možné.

Aktuální možnosti dopravy a platby jsou definovány na podstránce doprava a platby.

 

3. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet dnem přijetí objednávky, která obsahuje všechny potřebné údaje k jejímu vyřízení. Zboží bude odesláno v termínu nejpozději do 5 pracovních dnů. O termínu odeslání bude kupující informován e-mailem.

 

4. Přebírání zboží

Kupující je povinen, za přítomnosti přepravce zkontrolovat obal zásilky. V případě, že obal zásilky je poškozen kupujícímu se doporučuje odmítnout převzetí zásilky a ihned nás kontaktovat e-mailem (info@bestform.cz) nebo telefonicky (+421 950 611 772). Prodávající se zavazuje, že v takovém případě odešle kupujícímu nové zboží. Reklamaci na poškozenou zásilku vyřídí s přepravcem v plné míře prodávající.

V případě, že obal zásilky nebyl nepoškozen, ale přesto kupující obdržel vadné zboží je povinen tuto skutečnost v co nejkratší době oznámit prodávajícímu e-mailem (info@bestform.cz) nebo telefonicky (+421 950 611 772). Prodávající se zavazuje, že v takovém případě odešle kupujícímu nové zboží. Pokud je dané zboží již nedostupné tak prodávající vrátí kupujícímu všechny platby kt. od něho přijal.

 

5. Odstoupení od smlouvy

Kupující ve smyslu zákona 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží, nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku, nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží bez pokuty. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží bez pokuty.


5.1 Pokud kupující se rozhodne odstoupit od smlouvy, když mu bylo již objednané zboží fyzicky doručeno

Cílem prodávajícího je, aby v maximálně možné míře usnadnil kupujícímu odstoupení od smlouvy (vrácení nevhodného zboží). Z uvedeného důvodu prodávající do každé zásilky přiloží formulář pro odstoupení od smlouvy v tištěné podobě (zadní strana dodacího listu). Doporučujeme kupujícímu, aby zboží vrátilo spolu s tímto formulářem. Není to však povinností. K uplatnění práva kupujícího na odstoupení od smlouvy stačí jakékoli jednoznačně formulované prohlášení kupujícího vyjadřující jeho vůli odstoupit od smlouvy. Prohlášení může být také v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči případně formou e-mailu. Kupující je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat předmět smlouvy od které odstupuje spolu originálem faktury nebo dodacího listu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení. Doporučujeme kupujícím, aby zboží zasílali poštou jako doporučený dopis. Adresa pro vrácení: UrbanWeb s.r.o., Hlavnosecká ulice 186/36, 943 54, Svodín, Slovenská republika. V případě, že kupující vrátí zboží přes Zásilkovnu (Packeta), náklady na vrácení hradí prodávající. V případě, že kupující vrátí zboží jiným dopravcem, náklady na vrácení hradí kupující. Bližší informace ohledně vrácení naleznete zde.


Prodávající vrátí platbu na bankovní účet kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. V případě, že kupující pošle zpět všechny položky z objednávky prodávající vrátí všechny platby, které obdržel od kupujícího. V případě, že kupující pošle zpět pouze část objednávky, (tedy některé položky) prodávající vrátí jen hodnotu vráceného zboží.

Zboží musí být vráceno kompletní, v původním stavu včetně připnutých informačních visaček, nesmí jevit známky opotřebení, nesmí být používáno a prano. Se zbožím musí být zaslán vyplněný formulář pro vrácení zboží spolu s dodacím listem nebo fakturou. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato. Platby vrátíme výhradně bankovním převodem.

Kupující snáší jakékoli snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy se neuplatňuje pro zboží a služby, které jsou vymezeny v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona 102/2014. Z.z., jejímž předmětem jsou:

 • prodej zboží, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů (např. plavky a spodní prádlo, které z hygienických důvodů nelze vrátit).
 • prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele
   

5.2 Pokud kupující se rozhodne odstoupit od smlouvy, pokud mu objednané zboží ještě nebylo fyzicky doručeno

V tomto případě stačí napsat e-mail na info@bestform.cz s textem: „Žádám o zrušení objednávky č.j. XX na jméno XXXX XXXX.” Prodávající potvrdí zrušení objednávky e-mailem.

 

6. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající se zavazuje:

 • Dodat kupujícímu objednané zboží v požadovaném množství a v dohodnuté ceně.
 • Zboží vhodně zabalit, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
 • Dodat kupujícímu formulář pro vrácení zboží (odstoupení od smlouvy) a dodací list v tištěné podobě.
 • Dodat kupujícímu fakturu v elektronické podobě (e-mailem). V případě on-line platby pošleme fakturu ihned po přijetí platby. V případě dobírky až po převzetí (zaplacení objednávky) obvykle do 4. prac. dní.
 •  

Prodávající neodpovídá za opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou kupujícího.

 

7. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující se zavazuje:

 • Objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit prodávajícím.
 • Zaplatit za zboží kupní cenu ve výši a ve smyslu platebních podmínek platných v den vytvoření objednávky.
 • Kupující má právo výrobek rozbalit a odzkoušet.

 

8. Záruční doba a reklamace

Délka záruční doby je stanovena na 24 měsíců od převzetí zboží. Kupující bere na vědomí, že je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě zjištění neshody dodaných produktů s kupní smlouvou kupující je povinen neprodleně o tom informovat prodávajícího.

 • Jedná-li se o vadu odstranitelnou, má kupující právo aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna bez zbytečného odkladu resp. vyměněn na bezvadný.
 • Jedná-li se o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno, má kupující právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit.
 • Jedná-li se o vadu neodstranitelnou, která ale nebrání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny.
 • Jedná-li se o vadu odstranitelnou, ale kupující nemůže pro opětovně se vyskytnutou vadu po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat, má kupující právo na výměnu zboží nebo právo od smlouvy odstoupit


Objednatel je povinen při uplatnění reklamace v rámci zákonné záruky, prokázat uzavření kupní smlouvy s prodávajícím dokladem o koupi (faktura). Prodávající se zavazuje oprávněnou a dle těchto obchodních podmínek uplatněnou reklamaci vyřídit bezodkladně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Reklamovat lze pouze produkt zakoupený a zaplacený u prodávajícího. Při uplatnění reklamace je spotřebitel povinen doručit reklamovaný produkt na adresu prodávajícího.

Podle zákona 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů má spotřebitel právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva.
Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů, pokud prodávající na žádost odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání.
Odkaz na platformu alternativního řešení spotřebitelských sporů, jejímž prostřednictvím může spotřebitel podat návrh na zahájení alternativního řešení sporů najde zde:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Poslední aktualizace obchodních podmínek: 3.9.2023

 

 

MenuX

Nastavení Cookies
Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají s jejich vylepšováním. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko "OK, souhlasím" udělujete tento souhlas.

Nastavení OK, souhlasím
×
Nastavení souborů cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, abychom webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies
Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.
Ovlivňuje funkce:
 • Konfigurační cookies
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.
Ovlivňuje funkce:
 • Google Analytics - analytická návštěvnost
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Používáme rovněž soubory cookie a další technologie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili tak pro Vás výjimečné nákupní zkušenosti. Díky použití personalizovaných souborů cookie se můžeme vyvarovat vysvětlování nežádoucích informací, jako jsou neodpovídající doporučení výrobků nebo neužitečné mimořádné nabídky. Navíc nám používání personalizovaných souborů cookie umožňuje nabízet Vám dodatečné funkce, jako například doporučení výrobků přizpůsobených Vašim potřebám. 
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies
Marketingové (reklamní) cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Ovlivňuje funkce:
 • Google Ads