Obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky vstupujú do platnosti od 01. 09. 2013 a platia pre nákup v internetovom obchode www.bestform.sk. Ich účelom je vymedziť práva a povinnosti medzi predávajúcim (dodávateľ) a objedávateľom (zákazník, spotrebiteľ). Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.bestform.sk (ďalej len predávajúci) je:

 

UrbanWeb s.r.o.
Hlavnosecká ulica 186/36
943 54 Svodín
IČO: 47799986
DIČ: 2024101332
IČ DPH: SK2024101332

 

Tel.: +421 950 611 772
E-mail: info@bestform.cz

 

Bankový účet v EUR: SK7709000000005057352704 (BIC SWIFT kód banky: GIBASKBX)
Bankový účet v CZK: 2400857686 / 2010 (Fio banka)

 

Objednávateľom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá objednáva produkty a služby predávajúceho prostredníctvom elektronického internetového obchodu bestform.sk (ďalej len objednávateľ). Práva objednávateľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplýva zo nasledovných zákonov:

 

 • č. 634/1992 Zb. (zákon o ochrane spotrebiteľa)
 • č. 108/2000 Z.z (ochrana spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji)

 

Objednávkou sa rozumie vyplnený elektronický objednávkový formulár, odoslaný v internetovom obchodnom systéme predávajúceho na stránke www.bestform.sk obsahujúci informácie o objednáveteľovi, objednanom tovare z ponuky, množstvo, balenie, príchuť a cene tohto tovaru. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami, a že ich akceptuje.

 

2. Objednávka, uzatvorenie zmluvy

Podmienkou pre naplnenie platnosti objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov v elektronickom formuláre (meno a priezvisko, poštová a fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mail; v prípade právnických osôb aj IČO, DIČ, IČ DPH). Objednávka obsahuje názov tovaru, počet objednaných kusov a dátum vystavenia. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

Údaje uvedené v objednávke budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a objednávateľom v medziach potrebných na doručenie tovaru a jeho účtovanie.

Objednávku je možné stornovať bez sankcie do 3 hodín od zadania objednávky. Stornovanie objednávky je možné uskutočniť s uvedením všetkých údajov z objednávky e-mailom na adrese: info@bestform.sk

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

 

 • produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať,
 • zmenila sa cena výrobcu prípadne dodávateľa produktu,
 • vystavená cena produktu bola chybná.

 

O týchto skutočnostiach bude predávajúci objednávateľa včas informovať a dohodnúť na ďalšom postupe. Objednávateľ má možnosť v tomto prípade zrušiť objednávku bez poplatkov.

 

3. Spôsob platby

Objednávku v internetovom obchode bestform.sk je možné zaplatiť:

 

 • Dobierkou: objednáveteľ zaplatí tovar pri prevzatí priamo doručovateľovi zásielky.
 • Platba vopred bankovým prevodom: objednáveteľ zaplatí tovar vopred na účet predávajúceho.  

4. Dodacie podmienky a náklady

V rámci Slovenskej republiky internetový obchod www.bestform.sk dodáva svoje produkty prostredníctvom Slovenskej pošty:

 • Expres kuriér na adresu (2,5€)
 • Expres kuriér na poštu (2,5€)

 

5. Dodacia lehota

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Tovar bude odoslaný v termíne najneskôr do 2 pracovných dní. O termíne odoslania bude zákazník informovaný e-mailom.


6. Preberanie tovaru

Pri preberaní zásielky je objednáveteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť. Pokiaľ je balík viditeľne poškodený a zničený, spotrebiteľ je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho a balík neprevziať. Ak bude prevzatý takto poškodený balík, následná reklamácia nebude akceptovaná!

Objednávateľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku.

V prípade, že kupujúci neprevezme z akéhokoľvek dôvodu objednaný tovar (a tovar bude vrátený predávajúcemu) a následne bude žiadať jeho opätovné zaslanie, kupujúci v tomto prípade uhradí prepravné náklady v plnej výške. 

 

7. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade sust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. Náklady na vrátenie tovaru znáša objednávateľ, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru (nie na dobierku). Vrátenie peňazí sa vzťahuje len na hodnotu príslušného tovaru, náklady spojené s prepravou a balením tovaru hradí kupujúci.

Tovar musí byť v neporušenom stave, originálnom neporušenom obale, bez príznakov akejkoľvek manipulácie a je schopný ďalšieho predaja. Zásielka musí tiež obsahovať doklad o zaplatení, prevzatí tovaru a číslo bankového účtu na ktoré predávajúci vráti peniaze.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy a vráti objednávateľom cenu zaplatenú za objednávku poníženú o dopravné náklady. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom na účet objednávateľa.

 

8. Práva a povinnosti predávajúceho

 

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

 • Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru.
 • Tovar vhodne zabaliť, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

 

Predávajúci nezodpovedá za:

 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené kurérskou spoločnosťou.
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 • Za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou.
 • Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

9. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcim.
 • Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

10. Záručná doba a reklamácia

Dĺžka záručnej doby je stanovená na 24 mesiacov od prevzatí tovaru. Objednávateľ berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade zistenia nezhody dodaných produktov s kúpnou zmluvou objednávateľ je povinný bezodkladne o tom informovať predávajúceho.

 • Ak sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. vymenený na bezchybný.
 • Ak sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť.
 • Ak sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.
 • Ak sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť


Objednávateľ je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt na adresu predávajuceho.

Chcete dostávat informace
o novinkách, akcích, výprodejích
mezi prvními?

Přihlaste se na náš Newsletter.